ประชุมสัมมนา ครั้งที่8 เฮฟเว่นรีสอร์ท ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

สัมมนาครั้งนี้ มุ่งหวังในการที่จะให้บุคลากรและพนักงานของ บริษัท เอสพี กันสาด จำกัด เสริมสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคี การยอมรับซึ่งกันและกัน เพื่อเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการอยู่ร่วมกัน การทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข เอื้ออาทร ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงาน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการประสานงานและการปฏิบัติงานต่อไป

Leave a Reply