โครงการสถานประกอบการปลอดยาเสพติด

โครงการ สถานประกอบการปลอดภัยยาเสพติด

โครงการ สถานประกอบการปลอดภัยยาเสพติด จัดขึ้นโดยฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบึงกุ่ม ร่วมกับ บริษัท เอสพี กันสาด จำกัด ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลได้ให้ความรู้ การป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ แก่พนักงาน บริษัท เอสพี กันสาด โดยการมุ่งให้ความรู้ในเรื่องอันตราย ผลกระทบที่เกิดจากการใช้สารเสพติด เพื่อสร้างการรับรู้ ความตระหนักถึงภัยอันตราย การป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด

Leave a Reply