โครงการ “อบรมอาสาสมัครตำรวจบ้าน” สน.โคกคราม

การฝึกอบรมอาสาสมัครตำรวจบ้าน จัดขึ้น ณ โรงพยาบาลพญาไท วันที่ 11 สิงหาคม 2562

การรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เป็นภารกิจหลักของเจ้าหน้าที่ตำรวจ แต่การที่จะดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่สามารถดำเนินการได้เพียงลำพัง จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนหรือชุมชน โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเข้าไปดำเนินการเสริมสร้างแนวความคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้สนับสนุนช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจและร่วมมือในการป้องกันอาชญากรรม ในชุมชนตามสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจการตำรวจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและแนวทางเดียวกัน

ตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่นและองค์กรมีส่วนร่วมในกิจการ ตำรวจ จึงจัดให้มีโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครตำรวจบ้านขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น

Leave a Reply